0
စာလုံး: 千絲萬縷
ပင်းယင်း: qiān sī wàn lǚ
Antonyms:

蛛絲馬跡

(zhū sī mǎ jì)


一刀兩斷

(yī dāo liǎng duàn)