စာလုံး: 共衾
ပင်းယင်း: gòng qīn
Antonyms:

獨宿

(dú sù)


共枕

(gòng zhěn)