စာလုံး: 仰承鼻息
ပင်းယင်း: yǎng chéng bí xī
Antonyms:

不以為然

(bù yǐ wéi rán)