စာလုံး: 以私廢公
ပင်းယင်း: yǐ sī fèi gōng
Antonyms:

因公忘私

(yīn gōng wàng sī)