စာလုံး: 乾淨利落
ပင်းယင်း: gān jìng lì luò
Antonyms:

拖泥帶水

(tuō ní dài shuǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.