စာလုံး: 鸾凤和鸣
ပင်းယင်း: luán fèng hé míng
Antonyms:

鸳鸯反目

(yuān yāng fǎn mù)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.