စာလုံး: 附庸国
ပင်းယင်း: fù yōng guó
Antonyms:

殖民地

(zhí mín dì)


独立国

(dú lì guó)