စာလုံး: 逼真
ပင်းယင်း: bī zhēn
Antonyms:

失真

(shī zhēn)