စာလုံး: 起伏跌宕
ပင်းယင်း: qǐ fú diē dàng
Antonyms:

平铺直叙

(píng pū zhí xù)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.