စာလုံး: 起伏跌宕
ပင်းယင်း: qǐ fú diē dàng
Antonyms:

平铺直叙

(píng pū zhí xù)