စာလုံး: 诅咒;诋
ပင်းယင်း: zǔ zhòu ; dǐ
Antonyms:

歌功颂德

(gē gōng sòng dé)