စာလုံး: 见而色喜
ပင်းယင်း: jiàn ér sè xǐ
Antonyms:

触目惊心

(chù mù jīng xīn)


触目伤心

(chù mù shāng xīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.