စာလုံး: 见缝插针
ပင်းယင်း: jiàn féng chā zhēn
Antonyms:

水泼不进

(shuǐ pō bù jìn)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.