စာလုံး: 褴褛簟瓢
ပင်းယင်း: lán lǚ diàn piáo
Antonyms:

鲜衣美食

(xiān yī měi shí)