စာလုံး: 袭击
ပင်းယင်း: xí jī
Antonyms:

保卫

(bǎo wèi)


抵御

(dǐ yù)


护卫

(hù wèi)