စာလုံး: 英俊
ပင်းယင်း: yīng jùn
Antonyms:

难看

(nán kàn)


丑陋

(chǒu lòu)