စာလုံး: 苛求于人
ပင်းယင်း: kē qiú yú rén
Antonyms:

反求诸己

(fǎn qiú zhū jǐ)