စာလုံး: 节节胜利
ပင်းယင်း: jié jié shèng lì
Antonyms:

节节败退

(jié jié bài tuì)


节节失利

(jié jié shī lì)