စာလုံး: 耕种
ပင်းယင်း: gēng zhǒng
Antonyms:

开垦

(kāi kěn)


精熟

(jīng shú)


荒废

(huāng fèi)


珍惜

(zhēn xī)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.