စာလုံး: 细小
ပင်းယင်း: xì xiǎo
Antonyms:

巨大

(jù dà)


幼细

(yòu xì)


微小

(wēi xiǎo)


渺小

(miǎo xiǎo)


洪大

(hóng dà)


粗大

(cū dà)


细致

(xì zhì)


庞大

(páng dà)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.