စာလုံး: 私有制
ပင်းယင်း: sī yǒu zhì
Antonyms:

公有制

(gōng yǒu zhì)