စာလုံး: 知恩必报
ပင်းယင်း: zhī ēn bì bào
Antonyms:

恩将仇报

(ēn jiāng chóu bào)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.