စာလုံး: 电光石火
ပင်းယင်း: diàn guāng shí huǒ
Antonyms:

旷日持久

(kuàng rì chí jiǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.