စာလုံး: 牢不可破
ပင်းယင်း: láo bù kě pò
Antonyms:

不绝如缕

(bù jué rú lǚ)


溃不成军

(kuì bù chéng jūn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.