စာလုံး: 潜逃
ပင်းယင်း: qián táo
Antonyms:

落网

(luò wǎng)