စာလုံး: 水深火热
ပင်းယင်း: shuǐ shēn huǒ rè
Antonyms:

安居乐业

(ān jū lè yè)


人寿年丰

(rén shòu nián fēng)


海晏河清

(hǎi yàn hé qīng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.