စာလုံး: 武士
ပင်းယင်း: wǔ shì
Antonyms:

书生

(shū shēng)


武夫

(wǔ fū)