စာလုံး: 正派
ပင်းယင်း: zhèng pài
Antonyms:

反派

(fǎn pài)


邪派

(xié pài)