စာလုံး: 欢笑
ပင်းယင်း: huān xiào
Antonyms:

哀哭

(āi kū)


悲泣

(bēi qì)