စာလုံး: 栽培
ပင်းယင်း: zāi péi
Antonyms:

野生

(yě shēng)