စာလုံး: 朗读
ပင်းယင်း: lǎng dú
Antonyms:

默读

(mò dú)