စာလုံး: 无所畏惧
ပင်းယင်း: wú suǒ wèi jù
Antonyms:

不寒而栗

(bù hán ér lì)


毛骨悚然

(máo gǔ sǒng rán)


谨小慎微

(jǐn xiǎo shèn wēi)


投鼠忌器

(tóu shǔ jì qì)


畏首畏尾

(wèi shǒu wèi wěi)


毛骨竦然

(máo gǔ sǒng rán)


胆小如鼠

(dǎn xiǎo rú shǔ)


毛骨耸然

(máo gǔ sǒng rán)


畏葸不前

(wèi xǐ bù qián)


面不改容

(miàn bù gǎi róng)


望而生畏

(wàng ér shēng wèi)