စာလုံး: 方便之门
ပင်းယင်း: fāng biàn zhī mén
Antonyms:

山穷水尽

(shān qióng shuǐ jìn)


走头无路

(zǒu tóu wú lù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.