စာလုံး: 数不胜数
ပင်းယင်း: shù bù shèng shù
Antonyms:

寥寥无几

(liáo liáo wú jī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.