စာလုံး: 敌国
ပင်းယင်း: dí guó
Antonyms:

我国

(wǒ guó)


友邦

(yǒu bāng)


盟国

(méng guó)