စာလုံး: 故宅
ပင်းယင်း: gù zhái
Antonyms:

新居

(xīn jū)


新房

(xīn fáng)


新址

(xīn zhǐ)


新宅

(xīn zhái)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.