စာလုံး: 搁笔
ပင်းယင်း: gē bǐ
Antonyms:

动笔

(dòng bǐ)


搁笔

(gē bǐ)