စာလုံး: 掀开
ပင်းယင်း: xiān kāi
Antonyms:

覆盖

(fù gài)