စာလုံး: 按图索骥
ပင်းယင်း: àn tú suǒ jì
Antonyms:

无迹可寻

(wú jì kě xún)


不落窠臼

(bù luò kē jiù)