စာလုံး: 戮力同心
ပင်းယင်း: lù lì tóng xīn
Antonyms:

分化瓦解

(fēn huà wǎ jiě)


离心离德

(lí xīn lí dé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.