စာလုံး: 平淡无味
ပင်းယင်း: píng dàn wú wèi
Antonyms:

脍炙人口

(kuài zhì rén kǒu)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.