စာလုံး: 如获至宝
ပင်းယင်း: rú huò zhì bǎo
Antonyms:

如丧考妣

(rú sāng kǎo bǐ)