စာလုံး: 好战
ပင်းယင်း: hǎo zhàn
Antonyms:

厌战

(yàn zhàn)


非攻

(fēi gōng)