စာလုံး: 夏天
ပင်းယင်း: xià tiān
Antonyms:

冬天

(dōng tiān)