စာလုံး: 壮志凌云
ပင်းယင်း: zhuàng zhì líng yún
Antonyms:

人穷志短

(rén qióng zhì duǎn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.