စာလုံး: 喜慰
ပင်းယင်း: xǐ wèi
Antonyms:

痛心

(tòng xīn)