စာလုံး: 变节
ပင်းယင်း: biàn jié
Antonyms: 守节 (shǒu jié)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.