စာလုံး: 变卖
ပင်းယင်း: biàn mài
Antonyms: 购置 (gòu zhì)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.