စာလုံး: 博施济众
ပင်းယင်း: bó shī jì zhòng
Antonyms:

善财难舍

(shàn cái nán shè)


一毛不拔

(yī máo bù bá)