စာလုံး: 劳瘁
ပင်းယင်း: láo cuì
Antonyms:

劳苦

(láo kǔ)


勤劳

(qín láo)


逸乐

(yì lè)