စာလုံး: 出口成章
ပင်းယင်း: chū kǒu chéng zhāng
Antonyms:

佶屈聱牙

(jí qū áo yá)


语无伦次

(yǔ wú lún cì)


不知所云

(bù zhī suǒ yún)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.